Hamnregler Skriv ut


HAMN-REGLER för KSS

antagna vid KSS styrelsemöte 2009-03-11 (uppdaterad 090321).

 

1.  Endast medlemmar i KSS kan söka hamnplats eller vinteruppläggningsplats.
2.  Ledig hamnplats tilldelas från aktuell kölista enligt
 (1) i första hand medlem nu aktiv och med flera års aktivt arbete inom kommitté och/eller styrelse i KSS,
 (2) i andra hand sökande boende i Kungsörs kommun,
 (3) i tredje hand sökande boende inom KAK,
 (4) i sista hand övriga sökande.
3. Medlem som tilldelas plats och ej godtar platsen, förlorar sin plats (förutsatt att tilldelad plats passar för sökandens båt).
4. Den som redan har hamnplats behöver inte ansöka om hamnplats annat än vid förändringar i båtinnehavet.
5. Rätt till hamnplats, som ej utnyttjas under huvuddelen av en säsong, anses förverkad såvida ej särskilda skäl skriftligen före nästkommande hamnplatsfördelning enligt punkt 4 inkommit och godkännes av styrelsen.
6. Sökande med handikap i tur att tilldelas hamnplats bör ges förtur till lämplig plats i KSS-bassängen.
7. Hyrd hamnplats, som ej utnyttjas, bör tillfälligt uthyras till annan. Korttidshyra debiteras och avgiften tillfaller KSS och ej den ordinarie förhyraren. Ordinarie förhyrare är ej berättigade till någon återbäring på erlagd avgift. (Det är lämpligt att under semester o.dyl. uppsätta s. k. tillfällig gästplatsskylt vid båtplatsen.)
8. Innehavare av hamnplats kan av hamnkommittén tilldelas annan plats för att bättre nyttja befintliga platser.
9. Innehavare av hamnplats, som byter till större båt, har förtur till ny plats om den gamla platsen ej räcker till för den nya båten.
10. Vinteruppläggningsplats tilldelas enligt samma turordning som i punkt 2. Båtägare med hamnplats hos KSS erhåller plats före båtägare med annan sommarplats. Båtägare med sommarplats på annan plats än hos KSS erhåller vinterplats endast i mån av utrymme och mot stadgad avgift.
11. Tillfällig 1-årig hamnplats kan erhållas av sökande från kölista, om sökandens båt passar in på plats (avseende djupgående, bredd och längd) som ej kunnats tilldelats andra sökande som står före i kölistan beroende på båtens mått. Den som fått tillfällig 1-årsplats återtar nästkommande år sin tidigare plats i kölistan.

KRAN-REGLER för KSS
antagna vid KSS styrelsemöte 2003-10-08.

 

1. Kranen är bemannad under ordinarie sjösättnings- och upptagningsdagar. Vid övriga tillfällen kontaktas någon i hamnkommittén eller behörig kranförare.
2. Endast behöriga kranförare äger rätt att utföra lyft. Lista över behöriga finns i klubbhuset.
3. Endast båtar ägda av medlemmar lyftes.
4. Gällande Ansvars- och försäkrings-krav finns definierade i aktuella ANSVARS-REGLER för Sjösättning/Upptagning.
5. Båtlyft betalas per säsong och båt. Pris 300:- per lyft (mars -2013). Endast de två första lyften per säsong är avgiftsbelagda.
6. Medlem får vid nödsituationer utföra akut-lyft. Nyckel finns i klubbhuset.
7. Medlemmar äger rätt att själva hantera kranen i samband med mastning/avmastning. Lyftfunktionen är dock spärrad.
8. Barn och obehöriga får EJ vistas inom kranens arbetsområde.